Thủ tướng chỉ đạo đẩy mạnh ứng dụng CNTT quản lý văn bản

Chậm nhất đến hết năm 2021, các lĩnh vực, các cấp khắc phục dứt điểm tài liệu được hình thành từ năm 2015 trở về trước đang bó gói, tồn đọng tại các cơ quan, đơn vị.

Các cơ quan, đơn vị sắp đặt kho lưu trữ đáp ứng bắt buộc che chở, bảo quản an toàn tài liệu lưu trữ theo quy định của luật pháp; đơn vị khai thác tài liệu lưu trữ có hiệu quả.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nội vụ liên kết với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chỉ dẫn các tỉnh, tỉnh thành trực thuộc trung ương vun đắp kho lưu trữ chuyên dụng theo quy định của luật pháp. Việc vun đắp kho cam đoan tính hiệu quả, hạn chế hoang toàng ngân sách nhà nước.

Đồng thời, các bộ, lĩnh vực, địa phương cần hăng hái vận dụng CNTT trong việc điều hành văn bản, khắc phục công việc và lập giấy tờ điện tử về văn thư, lưu trữ. Tăng cường chỉ dẫn, giảng giải, rà soát việc lập giấy tờ và giao nộp giấy tờ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ có sứ mệnh rà soát để sửa đổi, bổ sung cơ chế chính sách luật pháp về công việc văn thư, lưu trữ cho thích hợp với quy định hiện hành; chỉ dẫn giải pháp xử lý công nghệ bảo quản tài liệu nhằm giảm thiểu sự hư hỏng, xuống cấp của tài liệu lưu trữ.

Chỉ đạo nhiều hình thức, chỉ dẫn trực tuyến kỹ năng, nghiệp vụ văn thư, lưu trữ, đặc trưng là việc lập giấy tờ và giao nộp giấy tờ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan, lưu trữ lịch sử trên trang tin tức điện tử của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước.